Gå til Rogalandteater.no

ÅRSREGNSKAP  2013

RESULTATREGNSKAP
RESULTATREGNSKAP 2013
ALLE TALL I KR 1 000
Note20132012
Driftsinntekter:
Egne inntekter218 50024 259
Tilskudd377 52074 200
Gevinst ved salg eiendommer1 4222 276
Sum driftsinntekter97 442100 735
Driftskostnader:
Lønn, arbeidsg.avg., pensjon4.667 43767 115
Avskrivninger72 1861 096
Andre driftskostnader526 86331 569
Sum driftskostnader96 48599 781
Driftsoverskudd/-underskudd956955
Finansinntekter/-kostnader:
Finansinntekter568788
Finanskostnader731387
Sum netto finansinntekter-163401
Årsoverskudd7931 356
Årets overskudd disponeres slik
Annen egenkapital107931356
Sum7931 356
BALANSE
BALANSE PR. 31.12.13
EIENDELERNote20132012
Anleggsmidler
Varige driftsmidler:
Teaterbygning7136316
Nybygg, Teaterveien 174 3924 442
Lagerbygning700
Hus og leiligheter723 48421 674
Teaterhallen74 1884 233
Rømningsvei Intimscenen79 9678 785
Inventar7040
Fast bygningsmessig inventar75 6895 013
Teknisk utstyr73 0431 814
Biler71959
Sum varige driftsmidler50 91746 376
Langsiktige fordringer:
Langsiktig fordring på staten93 3003 300
Pensjonsmidler600
Sum anleggsmidler54 21749 676
Omløpsmidler
Varer1168122
Fordringer:
Debitorer1268491
Andre kortsiktige fordringer192 940
Forskuddsbetalte kostnader555357
Sum fordringer8323 789
Bankinnskudd, kontanter og lignende812 74719 810
Sum omløpsmidler13 74723 721
SUM EIENDELER67 96473 397
GJELD OG EGENKAPITAL
GJELD OG EGENKAPITAL
EgenkapitalNote20132012
Innskutt egenkapital:
Aksjekapital (1.080 aksjer á 100)10.11108108
Annen egenkapital103 3003 300
Sum innskutt egenkapital3 4083 408
Opptjent egenkapital:
Annen egenkapital1034 56033 767
Sum opptjent egenkapital34 56033 767
Sum egenkapital37 96837 175
Langsiktig gjeld
Avsetning for forpliktelser:
Pensjonsforpliktelser600
Avsetning til vedlikehold123 1823 752
Sum avsetning for forpliktelser3 1823 752
Annen langsiktig gjeld:
Pantelån SR-bank139 81810 322
Sum annen langsiktig gjeld:9 81810 322
Sum langsiktig gjeld13 00014 074
Kortsiktig gjeld
Leverandører12 6253 267
Skyldig offentlige avgifter15 2505 351
Annen kortsiktig gjeld1, 149 12113 529
Sum kortsiktig gjeld16 99722 148
SUM GJELD OG EGENKAPITAL67 96473 398

NOTER TIL REGNSKAPET

(Alle beløp i tabeller er i NOK 1 000. Beløp i tekster er angitt i hele tall)

NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for eventuell risiko for forventet tap.

Varebeholdninger

Varebeholdningen består utelukkende av varer for videresalg til bar/kafé-virksomheten. Verdien er verdsatt laveste verdi av anskaffelseskost (etter FIFO-prinsippet) og virkelig verdi.

Egne inntekter20132012
Billettsalg10 71615 900
Programsalg11330
Gjestespill381 391
Teaterbaren1 8022 225
Diverse inntekter5 8314 713
18 50024 259
NOTE 2 – EGNE INNTEKTER

Billettinntekter og andre inntekter i tilknytning til forestillinger blir inntektsført pr forestillingsdato. Inntekter til forestillinger som ikke er avviklet pr 31.12.13 klassifiseres som forskuddsbetalte inntekter og er balanseført under «Annen kortsiktig gjeld», ref. note 14. Påløpne kostnader vedrørende forestillinger som skal spilles etter årskiftet er kostnadsført i årets regnskap, ref. note 5.

Posten «Diverse inntekter» består bl.a. av gaver og sponsormidler.

Tilskudd til driften20132012
Staten52 67049 845
Rogaland Fylkeskommune7 6767 138
Stavanger Kommune15 96515 495
Øvrig tilskudd1 2091 722
77 52074 200
NOTE 3 – TILSKUDD FRA EIERNE

Tilskuddene inntektsføres i det året de er angitt å gjelde for iht tilskuddsbrev.

I tillegg har Stavanger Kommune utbetalt kr  1 million og Rogaland Fylkeskommune kr 500 000 til forprosjekt for nytt teaterbygg.

Benyttede midler er inntektsført som «Øvrig tilskudd», og ubrukte midler er avsatt i balansen under «Kortsiktig gjeld, ref note 14.

Lønnskostnader20132012
Lønninger50 71849 336
Arbeidsgiveravgift7 8267 601
Pensjonskostnader6 0315 518
Andre ytelser2 8624 659
Sum personalkostnader67 43767 115
Antall årsverk 116,5 (inkluderer kunstneriske tjenester fra selv.næringsdrivende)
GodtgjørelserLønnAnnen godtgjørelse
Teatersjef/daglig leder879146
Direktør tom 14/106830
Konstituert Direktør2410
NOTE 4 – LØNNSKOSTNADER, ANT. ANSATTE, GODTGJØRELSER, M.M.

Teatersjef og direktør/konst. direktør er medlemmer av teatrets kollektive pensjonsordning. De mottar ingen form for bonuser, opsjoner eller lignende. I tillegg har teatersjefens enkeltpersonforetak mottatt kr 146 013 i honorar for scenografioppdrag o.l. ved teatret.

Styreleder har mottatt kr 68 000 i styrehonorar. Øvrig honorarer til styremedlemmer utgjør kr.111 324.

Revisjonshonoraret for 2013 utgjør kr 130 000, og rådgivningstjenester fra revisor er kr 14 250.

20132012
Dekorasjonskostnader3 0152 152
Varekjøp bar/kantine/salgsartikler1 0821 330
Honorarer5 1215 012
Husets drift6 0407 693
Generelle driftskostnader4 7295 441
Transport og reiser2 0042 947
Salgs- og informasjonskostnader4 1314 387
Møtekostn./representasjon/kontingenter/gaver679660
Tap på fordringer200
Kostnadsførte investeringer431 947
26 86331 569
NOTE 5 – ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Påløpne kostnader vedrørende forestillinger som skal spilles etter årsskiftet, er i sin helhet kostnadsført i regnskapet. Kostnadene utgjør kr 1 434 346. Tilsvarende kostnad i  2012 kr.2.148.927.

Akturarberegning:
KollektivKollektiv
ordningordning
31/12/1331/12/12
Påløpte pensjonsforpliktelser pr. 31.1272 70761 574
Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr. 31.12(55 560) (51 584)
Netto påløpte pensjonsforpliktelser pr. 31.1217 1479 990
Arbeidsgiveravgift2 4181 409
Netto påløpte pensjonsforpliktelser inkl aga pr. 31.1219 56511 399
Ikke resultatført virkning av estimatavvik(19 565) (11 399)
Netto pensjonsforpliktelse (-midler)00
Aga av netto pensjonsforpliktelser (-midler)00
Netto pensjonsforpliktelse (-midler) uten aga00
Økonomiske forutsetninger:2 0132 012
Diskonteringsrente4,10 %4,20 %
Forventet lønnsregulering3,75 %3,50 %
Forventet G-regulering3,50 %3,25 %
Forventet avkastning på fondsmidler4,40 %4,00 %
Forventet regulering av løpende pensjoner2,75 %2,50 %
Pensjonskostnad Rogaland Teater:20132012
Pensjonspremie betalt6 8186 310
Andel trukket ansatte(816) (792)
Omkostninger290
Sum kostnad6 0315 518
NOTE 6 – PENSJONSKOSTNADER OG -FORPLIKTELSER

Kollektiv pensjonsforsikring:

Rogaland Teater har tariffestet kollektiv ytelsesbasert tjenestepensjon og er unntatt bestemmelsene i «Lov om obligatorisk tjenestepensjon», jfr §1, 3.

Ordningen omfatter i alt 98 aktive personer og gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom DNB Livsforsikring ASA. I tillegg betaler teatret reguleringspremie for oppsatte rettigheter til medlemmer i KLP som ikke ble overført til ny ordning 01.01.2000.

Uforsikret ordning (AFP):

Rogaland Teater er tilknyttet Fellesordningen for AFP som gir ansatte rett til et livslangt tillegg på ordinær pensjon fra og med fylte 62 år. Ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. I 2013 ble premien satt til 2% av årslønn mellom 1 og 7,1 ganger gjennomsnittlig grunnbeløp. Tilsvarende sats for 2014 er satt til 2,2%. Premieinnbetaling i 2013 utgjorde kr.575.099.

I samsvar med Finansdepartmentets anbefaling blir ordningen regnskapsmessig behandlet som en innskuddsbasert ordning med utgiftsføring av den løpende AFP-premien uten avsetninger i regnskapet. Finansdepartmentet begrunner dette med at det ikke finnes tilgjengelig informasjon som kan gi en konsekvent og pålitelig allokering av forpliktelsen for den enkelte virksomhet.

De akturamessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer.

NOTE 7 – VARIGE DRIFTSMIDLER
NOTE 7 - VARIGE DRIFTSMIDLER
Rømningsvei ISTeaterbygningerTeaterhallenLagerFast bygn. inv.Teknisk utstyrLeiligh.BilerInventarSum
Anskaffelseskost pr. 01.018 78523 06132 9082 4035 3655 85321 674853615101 517
Tilgang til anskaffelseskost4 6999611 9583 03010 648
Avgang til anskaffelseskost1 2211221
Anskaffelseskost pr. 31.1213 48423 06132 9082 4036 3267 81123 483853615110 944
Akk. avskrivninger pr. 01.01018 3042712 4033524 039079457526 738
Reversering akk. avskrivninger, avgang
Akk. nedskrivn. mot tilskudd pr 01.0128 40428 404
Sum akk. avskrivinger og nedskr. pr. 31.12.3 51718 53428 7202 4036374 768083461560 028
Bokført verdi pr. 31.12.9 9674 5284 18805 6893 04423 48319050 917
Årets ordinære avskrivning817230450285729040402 186
Årets nedskrivning mot tilskudd27002 700
Sum årets avskrivninger og nedskrivninger3 517230450285729040404 886
Årets avskrivningsprosent1%1%4%4%10/20/ 33%20 %20 %
Økonomisk levetid100 år100 år100 år25 år20/25 år10/5/3 år-5 år5 år
Avskrivningsmetodeiflg tilskuddLineærLineærLineærLineærLineær-LineærLineær

Teatret eier i alt 10 selveierleiligheter og 1 enebolig.

Av teknisk utstyr avskrives ENØK-system, personlift, løftesystem Teaterhallen og løpekatt HS med 10%.

Ikt-systemer, lysutstyr, av-utstyr og verkstedsmaskiner avskrives med 20%.

Av fast bygningsmessig inventar avskrives sprinkleranlegg og varme/kjøleanlegg med 5% og heis Teaterhallen med 4%.

NOTE 8 – SKATTETREKKSKONTO

Bundet skattetrekkskonto utgjør kr 2 316 750.

NOTE 9 – KONTOLÅN TIL STATEN

I forbindelse med saldering av statsbudsjettet (St.prp. nr. 32, 2001/-02) er det bevilget kr. 3,3 mill. i tilskudd til egenkapital til teatret. De bundne midlene ytes ved plassering i et «Kontolån til Staten» som er avdragsfritt, men rentebærende. Kontolånet er ført som langsiktig fordring på Staten og med en tilsvarende økning av innskutt egenkapital under posten Annen egenkapital.

NOTE 10 – EGENKAPITAL
AksjekapitalInnskudt EKAnnen EkSUM
Egenkapital 31.12.20121083 30033 76737 175
Årets resultat00793793
Egenkapital 31.12.20131083 30034 56037 968
NOTE 11 – AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON
Aksjekapitalen består pr. 31.12.2013 av følgende aksjeklasser:
2013
Staten 720 A-aksjer á kr. 100.-72
Stavanger kommune 276 B-aksjer á kr. 100.-28
Rogaland fylkeskommune 84 C-aksjer á kr. 100.-8
108

A-, B- og C-aksjene er likestilte, med de unntak som følger av vedtektene.
A-aksjene kan bare eies av Den norske Stat, B-aksjene kan bare eies av Stavanger kommune og
C-aksjene kan bare eies av Rogaland Fylkeskommune.

NOTE 12 – AVSETNING TIL VEDLIKEHOLD

Teatret har utarbeidet en vedlikeholdsplan for vesentlig periodisk vedlikehold. Avsetning til vedlikehold i balansen vedrører periodisk vedlikehold og avsetning til forsømt vedlikehold.

NOTE 13 – PANTELÅN SR-BANK

Pantelånet gjelder finansering av ny rømningsvei Intimscenen. Bokført verdi på pantesikrede eiendeler er kr 9 967 428.

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt:20132012
6 8377 500
NOTE 14 – ANNEN KORTSIKTIG GJELD
NOTE 14 - ANNEN KORTSIKTIG GJELD20132012
Skyldig feriepenger5 5905 370
Forskudd fra kunder324187
Påløpte kostnader8524 189
Forskudd på tilskudd/gaver1 8383 352
Annen kortsiktig gjeld517432
SUM9 12113 529
KONTANTSTRØMANALYSE
KONTANTSTRØMANALYSE20132012
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter:
Resultat før skattekostnad og ekstraord. inntekter7931 356
Gevinst ved salg anleggsmidler-1 423-2 276
Ordinære avskrivninger2 1861 096
Endring i varelager-46 31
Endring i kundefordringer223164
Endring i leverandørgjeld-643382
Endring i andre tidsavgrensede poster-2 3461 975
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter-1 2562 728
Kontantstrøm fra investeringaktiviteter:
Innbetaling ved salg av investering00
Innbetaling ved salg av bygg/varige driftsmidler2 6442 826
Utbetaling ved kjøp av bygg/varige driftsmidler-7 948-11 740
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-5 304-8 914
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter:
Innbetaling fra ny langsiktig gjeld010 800
Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld-504-478
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter-50410 322
Nettoendring i likvide midler gjennom året-7 0644 136
Likviditetsbeholdning 1.1.19 81115 675
Likviditetsbeholdning 31.12.12 74819 811

Analysen viser netto kontantstrøm i de operasjonelle aktiviteten (indirekte modell).
regnskap_underskrift